دانلود کتاب «امامت په اسلام کې»

کېداى شي د امامت د بحث مطرحول، د لوستونکيو په ذهن کې نيوکې رامنځ ته کړي. دلته ددې نيوکو د مطرحولو تر څنګ مو خپل

دانلود کتاب «د حقیقت په لټه کې»

د نیول شوي فلسطین په «دیرالغصون» کلي کې زیږېدلی او د لېسې تر پای ته رسېدو روسته، د زده کړې لپاره «اردن» او ورپسې «فیلیپین»

دانلود کتاب «مشر او مشرتوب»

د مشرۍ ونډه او پېژندل يې د دې ليکنې چورليزه ويينه، د امت د امام او امامت سمه پېژندنه ده، چې د حق امامان د

دانلود کتاب «امامت او مشرتوب»

د امامت او مشرتوب په اړه په اسلام کې خورا سپارښتنې شوي دي او خورا مهم چار ګڼل شوى، چې ان د توحيد “لا [اله]-الا