مدرسه سلطانیه مزار

مدرسه علمیه سلطانیه- مزار شریف

تاریخچه مدرسه علمیه سلطانیه – مزارشریف مدرسه علمیه سلطانیه با همت بلند و تلاش خستگی‌ناپذیر حضرت آیت الله شهید شیخ سلطان محمد ترکستانی در سال

حوزه علمیه اصفهان

حوزه علمیه اصفهان حوزه علمیه اصفهان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین حوزه‌های علمیه در ایران است.برخی آغاز فعالیت‌های علمی شیعیان در اصفهان را اواخر

حوزه علمیه حلب

حلب طی دوران اسلامی از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده است. از دوره حاکمیت حمدانیان و سپس آل مرداس در این منطقه، حضور فرهنگی

حوزه علمیه جبل عامل لبنان

منظور از حوزه علمیه جبل عامل مجموعه‌ای از مراکز علمی ـ آموزشی شیعی در برخی شهرها و روستاهای جبل عامل از میانه قرن هشتم تا

حوزه علمیه حله

حوزه علمیه حله از پر ثمرترین حوزه های شیعی است که به نشر فرهنگ اسلامی و فقه جعفری پرداخته است شکوفایی این حوزه به عصری

حوزه علمیه نجف (2)

در بخش پیشین اشاره شد که حوزه نجف پرسابقه ترین حوزه علمیه شیعی است که حتی از پیش از شیخ طوسی بنابه نظر برخی دائر

حوزه علمیه نجف(1)

حوزه علمیه نجف اشرف با پیشینه ای بیش از هزار سال، قرن هاست که ماوا و کانون اجتمعا عالمان و فقهای شیعه امامیه بوده است.

حوزه علمیه بغداد

از دیگر مراکز علمی آموزشی شیعیان در گذشته به حوزه علمیه یا مدرسه بغداد می توان اشاره کرد. سابقه حضور شیعیان در این شهر به

معرفی حوزه های علمیه (1)

حوزه های علمیه شیعیان امامیه بخش اول: مقدمه حوزه علمیه، عنوانی متأخر برای سازمان‌ها، نهادها و مراکز آموزش نظام‌مند علوم دینی میان شیعیان امامیه می‌باشد.